Cotizatia de membru de sindicat se poate plati in CONTUL bancar al SCMD: BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE, Agentia Carol, cont RO41BRDE441SV79262374410. Cod fiscal: 26096263
. La depunerea cotizatiilor in cont, membrii de sindicat trebuie sa mentioneze obligatoriu numele complet, CNP, suma si perioada pentru care se plateste cotizatia si Filiala din care face parte. Incasarea cotizatiilor cu chitanta, la filialele teritoriale, nu este permisa.


marți, 12 februarie 2013

Sustine independenta SCMD! Sustine societatea civila romaneasca!

 1.      SPONSORIZARI DIN PARTEA SOCIETATILOR COMERCIALE:Cine poate sponsoriza sindicatul?
Orice agent economic care are profit poate alege ca o parte din impozitul pe profit datorat statului să fie direcţionat către SCMD.

Cât de mare este suma care poate fi dedusă?
20% din impozitul pe profit datorat Statului, în limita a 3‰ din cifra de afaceri a firmei.

Care este baza legală?
Extras din codul fiscal – Cap.III, Art.31:
(4) Contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor legii privind sponsorizarea şi legii bibliotecilor, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) sunt în limita a 3 la mie din cifra de afaceri; b) nu depăşesc mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.

Ce trebuie să faceţi?
Procedura de sponsorizare este foarte simplă. Totul se rezumă la încheierea unui contract de sponsorizare  între firmă şi SCMD, în baza căruia banii pot fi deduşi din impozitul pe profit. După virarea banilor, puteţi primi un raport legat de felul în care s-au folosit aceşti bani şi cu ce rezultate.2.      DONATII DIN PARTEA PERSOANELOR FIZICE:


Cum puteţi dona?

  • contactându-ne la sediul central al SCMD, unde veţi primi chitanţă în schimbul sumei donate;
  • prin virament bancar în contul central al SCMD (BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE, Agentia Carol, cont RO41BRDE441SV79262374410) sau in contul uneia dintre Filialele SCMD;
  • prin mandat poştal, completat cu datele de mai jos, purtând menţiunea "donaţie":

SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE
Bucuresti, Str. Pajurei, nr. 13, Sector 1,
cod postal 013152, Oficiul Postal nr. 26

3.      DIRECTIONAREA A 2% DIN IMPOZITUL ANUAL CATRE SCMD:


Conform art. 57 (4) – (6) si art. 84 (2)-(4) din Codul Fiscal, persoanele fizice au posibilitatea sa directioneze doi la suta (2%) din impozitul pe veniturile obtinute in anul anterior catre o entitate nonprofit, unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private.

Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 2% din impozit pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii, unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii.
In categoria entitatilor nonprofit se cuprind, de exemplu:
 asociatiile, fundatiile, organizatiile sindicale, patronatele, partidele politice, asociatiile de proprietari, casele de ajutor reciproc ale salariatilor, in masura in care, potrivit legilor proprii de organizare si functionare desfasoara activitati nonprofit iar sumele primite din impozit sa fie folosite in acest scop.

Termenul maxim pentru exprimarea optiunii este data de 30.06.2019..

2% se aplica la impozitul datorat pe venitul net anual impozabil, din castigul net anual din transferul titlurilor de valoare, din castigul net anual din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, si orice alte operatiuni de acest gen.

Aceasta donatie nu costa nimic contribuabilul! Doar un formular de completat si depus la Fisc pana la data de 25 mai 2014. Daca nu folositi aceasta optiune, suma respectiva ramane sa fie incasata si gestionata de stat.

Pentru a dona doi la suta (2%) din impozit catre un ONG, trebuie urmate urmatoarele etape:Daca ati realizat numai venituri din salarii

Daca sunteti salariat(a), angajat pe baza de contract individual de munca sau functionar public sau daca ati obtinut venituri asimilate salariilor (indemnizatia administratorului, indemnizatia directorilor, asociatilor unici, suma din profitul net, cuvenita administratorilor la companii/societati nationale, remuneratia primita de presedintele asociatiei de proprietari, etc. art. 55 alin. (2)), sunt necesare urmatoarele ETAPE:
- Descarcati
 Formularul 200-2014 ”CERERE PRIVIND DESTINATIA SUMEI REPREZENTAND PANA LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL SI DEDUCEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE PENTRU ECONOMISIREA ÎN SISTEM COLECTIV PENTRU DOMENIUL LOCATIV” (poate fi obtinut gratuit si de la orice administratie financiara);
- Tipariti formularul (1 pagina) in doua exemplare; 

 - Completati ambele exemplare astfel:

ANUL: 2011

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Adresa – se inscrie adresa domiciliului fiscal.
Cod numeric personal/Numar de identificare fiscala – se inscrie codul numeric personal sau numarul de identificare fiscala, atribuit de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, cu ocazia inregistrarii fiscale, dupa caz.

II. DEDUCEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE PENTRU ECONOMISIRE ÎN SISTEM COLECTIV PENTRU DOMENIUL LOCATIV DIN VENITURILE IMPOZABILE DIN SALARII, OBȚINUTE LA FUNCȚIA DE BAZA – in aceasta situatie, nu se completeaza.

III. DESTINAȚIA SUMEI REPREZENTAND PANA LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL, POTRIVIT ART.57 ALIN. (4) DIN LEGEA NR.571/2003
1.
 Bursa privata: casuta se bifeaza de catre contribuabilii care au efectuat cheltuieli in cursul anului de raportare cu burse private in conformitate cu Legea nr.376/2004 privind bursele private, cu modifcarile si completarile ulterioare.
Contract nr./data – se inscriu numarul si data contractului privind acordarea bursei private.
Suma platita – se inscrie suma platita de contribuabil in cursul anului de raportare pentru bursa privata.
Documente de plata nr./data – se inscriu numarul si data documentelor care atesta plata bursei private.
Contractul privind acordarea bursei private si documentele ce atesta plata bursei se prezinta in original si in copie, organul fiscal pastrand copiile acestora dupa ce verifica conformitatea cu originalul. În cazul in care declaratia se transmite prin posta, documentele de mai sus se anexeaza in copie.
2.
 Sustinerea unei entitati nonprofit/unitati de cult – casuta se bifeaza de catre contribuabilii care solicita virarea unei sume de pana la 2% din impozitul anual pentru sustinerea unei entitati nonprofit sau unitati de cult.
Denumire entitate nonprofit/unitate de cult – se inscrie de catre contribuabil denumirea completa a entitatii nonprofit/unitatii de cult.
Codul de identificare fiscala al entitatii nonprofit/unitatii de cult – se inscrie de catre contribuabil codul de identificare fiscala al entitatii nonprofit/unitatii de cult pentru care se solicita virarea sumei.
Cont bancar (IBAN) – se completeaza codul IBAN al contului bancar al entitatii nonprofit/unitatii de cult.
Suma – se completeaza cu suma donata sau nu se completeaza, caz in care organul fiscal va calcula si va vira suma admisa, conform legii.

IV. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI - se lasa necompletat/se bareaza/se completeaza numai in cazul in care obligatiile de declarare a veniturilor se indeplinesc de catre reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil

- Semnati si depuneti personal un exemplar din Formularul 230 completat de dvs. la registratura administratiei financiare de care apartineti (unde aveti domiciliul sau unde locuiti efectiv). Exemplarul 2, inregistrat de catre organul fiscal prin mentionarea unui numar, se pastreaza de catre dvs..

- Termen maxim: pana la data de 25 mai 2014.
- Formularul se poate trimite si prin posta, cu scrisoare recomandata, pe adresa administratiei financiare  de care apartineti (unde aveti domiciliul).
-
Formularul 230 se poate depune si on-line, la adresa www.e-guvernare.ro, daca detineti un certificat digital calificat.

Venituri din activitati independente sau din alte surse

Daca ati realizat in anul 2013 venituri din alte surse (PFA sistem real, PFA norme de venit, profesii liberale – medic, avocat, notar, expert contabil, arhitect, chirii, castiguri din investitii, drepturi de autor, activitati agricole, etc.),aveti obligatia legala (cu exceptia PFA norme de venit) sa depuneti la administratia financiara o Declaratie privind veniturile realizate de dvs. in anul anterior, Formularul 200. Cu acelasi formular, intr-o rubrica separata, se poate dona 2% din impozitul datorat astfel:
- Descarcati
Formularul D200-2014 ”DECLARATIE PRIVIND VENITURILE REALIZATE DIN ROMANIA” (poate fi obtinut gratuit si de la orice administratie financiara)
- Tipariti formularul (minim 2 pagini) in 2 exemplare;

- Completati ambele exemplare astfel:I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI: nume, initiala tatalui, prenume, CNP, adresa de domiciliu

II. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE PE SURSE SI CATEGORII DE VENIT: se completeaza cu informatii despre veniturile realizate in anul anterior conform instructiunilor (Ghid de completare D 200)

III. DESTINAȚIA SUMEI REPREZENTAND PANA LA 2% DIN IMPOZITUL DATORAT PE VENITUL NET /CASTIGUL NET ANUAL IMPOZABIL, se bifeaza casuta corespunzatoare:

1. Bursa privata: casuta se bifeaza de catre contribuabilii care au efectuat cheltuieli in cursul anului de raportare cu burse private si solicita restituirea acestora.
Contract nr./data – se inscriu numarul si data contractului privind acordarea bursei private.
Suma platita – se inscrie suma platita de contribuabil in cursul anului de raportare pentru bursa privata.
Documente de plata nr./data – se inscriu numarul si data documentelor care atesta plata bursei private.
Contractul privind acordarea bursei private si documentele ce atesta plata bursei se prezinta in original si in copie, organul fiscal pastrand copiile acestora dupa ce verifica conformitatea cu originalul. În cazul in care declaratia se transmite prin posta, documentele de mai sus se anexeaza in copie.

2. Sustinerea unei entitati nonprofit/unitati de cult – casuta se bifeaza de catre contribuabilii care solicita virarea unei sume de pana la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/castigul net anual/castigul net anual impozabil pentru sustinerea unei entitati nonprofit sau unitati de cult, conform art.84 alin.(2) si alin.(3) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Denumire entitate nonprofit/unitate de cult – se inscrie denumirea completa a entitatii nonprofit/unitatii de cult.
Cod de identificare fiscala a entitatii nonprofit/unitatii de cult – se inscrie codul de identificare fiscala a entitatii nonprofit/unitatii de cult pentru care se solicita virarea sumei.
Cont bancar (IBAN) – se completeaza codul IBAN al contului bancar al entitatii nonprofit/unitatii de cult.
Suma – se completeaza cu suma donata sau nu se completaza, in situatia in care nu se cunoaste suma care poate fi virata, organul fiscal va calcula si vira suma conform legii.

IV. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI – se lasa necompletat/se bareaza/se completeaza numai in cazul in care obligatiile de declarare a veniturilor se indeplinesc de catre reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil

- Anexati documentele care justifica veniturile realizate;
- Semnati si depuneti personal formularul 200 completat de dvs. la registratura administratiei financiare de care apartineti (unde aveti domiciliul sau unde locuiti efectiv). Exemplarul 2, inregistrat de catre organul fiscal prin mentionarea unui numar, se pastreaza de catre dvs..
- Formularul se poate trimite si prin posta, cu scrisoare recomandata, pe adresa administratiei financiare  de care apartineti (unde aveti domiciliul).

- ACTUALIZARE: Formularul 200 se poate depune si on-line, la adresa www.e-guvernare.ro, daca detineti un certificat digital calificat.

Ambele situatii, venituri din salarii si din activitati independente

Daca ati realizat venituri si din salarii si din alte surse completati si depuneti ambele formulare 230 si 200.