Cotizatia de membru de sindicat se poate plati in CONTUL bancar al SCMD: BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE, Agentia Carol, cont RO41BRDE441SV79262374410. Cod fiscal: 26096263
. La depunerea cotizatiilor in cont, membrii de sindicat trebuie sa mentioneze obligatoriu numele complet, CNP, suma si perioada pentru care se plateste cotizatia si Filiala din care face parte. Incasarea cotizatiilor cu chitanta, la filialele teritoriale, nu este permisa.


06 Procedura de acordare stimulente


PROCEDURA DE ACORDARE DE STIMULENTE
(Documentul in original, semnat si stampilat de Presedintele SCMD si fisele de vot ale membrilor comitetului director in original, se afla la Registratura Sindicatului)

DECIZIA PRESEDINTELUI SCMD
nr. 118 din 08.02.2013

     În temeiul prevederilor:
     - Art. 10 din Legea Contabilitatii nr. 82/1991;
     - Art. nr. 25 din Statutul Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate;
     - Art. 23, 24 si 84 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate si deciziilor CD din 05.02.2013.

emit următoarea DECIZIE:

Art.1.  Stimulentele se pot acorda din intreaga cota de 40% din incasarile de cotizatii relizate de filiala in cauza, cu conditia incadrarii tuturor cheltuielilor filialei in fondurile aprobate.
Prin Hotararea Comitetului Director s-a eliminat pragul de 10% din cota cuvenita filialei stabilita pentru acordarea stimulentelor. 
Pentru aducerea la indeplinire a rezolutiei CNR se adopta prezenta procedura.

ORICE PREVEDERI CONTRARE SE ABROGA.
PROCEDURA DE STABILIRE SI PLATA A STIMULENTELOR IN CADRUL SINDICATULUI CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE ARE URMATORUL CONTINUT:


     Definitie: Stimulent este suma acordata membrilor de sindicat alesi, pentru aportul lor la indeplinirea sarcinilor in cadrul filialei ;
     Stimulentele se stabilesc si  se acorda conmform urmatorului algoritm:

     Presedintele filialei inainteaza la sediul SCMD, prin e-mail pe adresa scmdfinanciar@yahoo.com, Referatul de necesitate privind acordarea de stimulente, modelul existent in anexa nr. 1.
     In cazul in care filiala nu are bani pusi la dispozitie, va transmite si referatul de necesitate pentru acordarea de avansuri, asa cum este aratat in Decizia Presedintelui SCMD, privind procedura de acordare a avansurilor banesti.
     Calculul sumelor ce pot fi acordate ca stimulent se face tinand cont de procentul aprobat, din incasarile de cotizatii realizate in anul 2013. Calculul sumelor propuse a fi acordate se face in suma bruta.
     In baza documentelor inaintate de filiale Departamentul Economico-Financiar, dupa verificarea situatiei concrete a filialelor, va intocmi si transmite statele de plata si sumele solicitate. De asemenea Presedintele SCMD va emite „Decizie” privind acordarea stimulentelor.

     Procedura urmeaza a fi adusa la cunostinta tuturor reprezentantilor filialelor pentru a fi folosita in relatia cu Departamentul Economico-Financiar.

PRESEDINTELE SCMD,
Col. (r) 
        dr. DOGARU MIRCEA

Anexa nr. 1

REFERAT DE NECESITATE
PRIVIND ACORDAREA DE STIMULENTE

     Subsemnatul _____________________, presedinte al filialei SCMD ________________, rog a aproba acordarea de stimulente membrilor filialei noastre astfel:

Nr. crt.
Nume si prenume
CNP
Valoarea bruta a stimulentului
Functia
1
Ionescu Ion
1234567890123
100

2
Georgescu George
1523546778844
200

3
Popescu Ion
1546584785444
300

4
Gheorghe Anastasia
2556677889900
400


Total

1.000


Anexam la prezentul document:
     - copii  de pe taloanele de pensie ale persoanelor care beneficiaza de stimulente;
     - Tabel cu incasarile realizate in anul 2013, care se prezinta in acelasi format ca atunci cand se solicita avans pentru anul 2013;
     - Hotararea Biroului operativ al filialei privind acordarea de stimulente.


Nota:
- in coloana “Functia” se inscrie functia pe care o detine acea persoana in cadrul filialei. Vor fi inscrise in tabel numai persoanele alese din cadrul filialei;
- in propunerile facute filiala va tine cont de cota in care trebuie sa se incadreze filiala si de valoarea bruta a stimulentelor ce se solicita a fi acordate;